My Life Be Like..

mond0:

sö î hèãrd ÿôū łįkê gùÿś wìth áçćėñtš

johnkatier:

dude god could come down from heaven with a million angels and tell me that gif is pronounced “jif” and i still wouldn’t fucking do it